Minecraft DeadMine Server Vn

                                                      Nơi thăng hoa cảm xúc của bạn

IP:deadminecraft.ddns.net

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tổ Chức Sự Kiện

Các tính năng:
Faction: Xây dựng một thị trấn riêng cho mình.
Non-keep: Làm cho các bạn có thể phưu lưu và sinh tồn thực tế.
Hard-core: Chế độ chơi khó làm cho trò chơi nên sinh động hơn.
Donator: Donate để bạn có thêm nhiều quyền lợi.
No diamond drop: Làm tăng độ khó khi sinh tồn. Các bạn có thể nhận diamond từ các event hoặc từ coin donate.
RPG items: Một loại vũ khí có sức mạnh: lửa , băng , dịch chuyển ...
Items-effect: Loại vũ khí hoặc giáp có tính năng đặc biệt: hồi máu , tăng dame ....

And more ....